Všeobecné obchodné podmienky

 • Dohoda o splátkach sa nedá zrušiť, alebo zmeniť počas trvania kurzu, na ktorý bola vystavená.
 • Dohodu o splátkach je potrebné riadne dodržiavať a dohodnuté splátky platiť včas.
 • Peniaze za vymeškané hodiny sa nevracajú.
 • Vymeškané hodiny nie je možné prenášať do iného obdobia, ani posúvať, ak sa obe strany nedohodnú inak.
 • Nahrádzať sa dajú vymeškané hodiny len počas trvania kurzu, na ktorý je študent riadne prihlásený.
 • Počet hodín v kurze zohľadňuje všetky sviatky a dni pracovného pokoja.
 • Študent si môže odpočítať z kurzu max. 3 hodiny a oznámiť túto skutočnosť počas prvého týždňa trvania kurzu. V opačnom prípade mu tieto hodiny nebudú odpočítané.
 • Požičanú knihu Callanovej metódy musí študent vrátiť nepoškodenú a nepopísanú.
 • Študent smie používať na hodinách iba originály kníh Callanovej metódy.
 • Kurz musí byť vyplatený počas jeho prvého týždňa trvania, prípadne podľa.  Ak tak neurobia všetci študenti, ktorí sú prihlásení v kurze, vedenie Anglickej školy® má právo kurz zrušiť, o zrušení vopred oznámi ostatných účastníkov kurzu a ponúkne im náhradné riešenie. Noví študenti musia kurz vyplatiť 7 dní pred začatím kurzu.
 • Ak máte záujem o učebné pomôcky Callanovej metódy, môžete si ich objednať prostredníctvom Anglickej školy®.
 • Študent Anglickej školy® má právo na bezplatné konzultačné hodiny v prípade, že má s učivom problémy.
 • Študent má právo opakovať stage zadarmo, pokiaľ nesplnil podmienky, ktoré ho oprávňujú pokračovať v štúdiu, t.j. nenapísal záverečný test. Podmienkou je pravidelná dochádzka.
 • Študent má možnosť využívať internú knižnicu anglickej a americkej literatúry v Anglickej školy® a požičiavať si knihy, CD a DVD na obdobie jedného mesiaca.
 • Zľavy nie je možné kombinovať.

 

Právne zastúpenie

Vo všetkých veciach, vrátane ochrany autorských práv, Anglickú školu® prevádzkovanú spoločnosťou Anglická škola, s.r.o., zastupuje Advokátska kancelária Králik & Partners